Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden online donaties aan Dusty Foundation

U zult doneren aan de stichting Dusty Foundation, statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te Haarlem aan de Kruisweg 40A en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 73375594, verder te noemen: Dusty Foundation.

1. Definities

- Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Dusty Foundation.

- Gevende partij: de natuurlijke - of rechtspersoon die door middel van een elektronische overboeking, via www.dusty-foundation.nl, een donatie doet aan Dusty Foundation

- Online donatie: het geven van geld door de gevende partij aan Dusty Foundation door middel van een elektronische overboeking via www.dusty-foundation.nl.

2. Toepasselijkheid

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.dusty-foundation.nl aan Dusty Foundation wordt gedaan.

De gevende partij stemt door het doen van een online donatie in met deze Algemene Voorwaarden.

Dusty Foundation behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

3. Rechten en plichten van Dusty Foundation

Elke online donatie komt volledig ten goede aan Dusty Foundation en zal door Dusty Foundation worden aangewend voor het bereiken van de statutair vastgelegde doelstellingen van Dusty Foundation.

Restitutie van online donaties is niet mogelijk.

Dusty Foundation verwerkt de door de gevende partij verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene verordening gegevensverwerking worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Dusty Foundation verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van online donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Dusty Foundation stelt de gegevens van de gevende partij niet beschikbaar aan derden.

Dusty Foundation neemt passende maatregelen ter beveiliging van de communicatie, persoonsgegevens en online donaties. Personen die namens Dusty Foundation bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

4. Rechten en plichten van de donateur

De gevende partij kan aan een online donatie geen rechten ontlenen anders dan dat de Dusty Foundation de donatie zal aanwenden voor het bereiken van de statutair vastgelegde doelstellingen. Om een online donatie te kunnen doen dient de gevende partij de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De gevende partij is verplicht om bij online donatie naam en identiteit correct op te geven. De gevende partij zal de online donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

5. Slotbepalingen

Op een online donatie en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.